Komitet za arheologiju/historiju
Sekcija za arheologiju

Program:
Sekcija sarađuje vrlo usko sa Sekcijom za geologiju na planu iskopavanja; pristupa adekvatnom evidentiranju, pakovanju i zaštiti artifakata te brine za njihovu dalju analizu, tumači pronadjene artifakte, priprema informacije Komitetu za odnose sa javnošću u svrhu priprema Saopštenja za štampu…

Arheolozi:
Silvana Čobanov, dipl. arheolog, Sveučilište u Zadru
Saša Janković, arheolog, Univerzitet u Beogradu
 
Anne Handberry, Senior Archaeologist, USA

Royce Richards, Senior archaeologist,
Department for Aboriginal Affairs, South Australia
Šehovic Muamer, historičar, Univerzitet u Sarajevu


Sekcija za prahistorijske kamene kugle

Program:
Sekcija radi na evidentiranju lokacija kamenih kugli u BiH i šire, ustanovljava standarde (članovi sekcije i drugi zainteresovani koji lociraju kamene kugle koriste digitalne kamere, slikanje iz različitih uglova, uzimanje mjera, geološki sastav kugli, originalno nalazište, tačna adresa gdje se nalaze danas, energetske beneficije kugli, zabilježene priče o njima, itd.).

Koordinator:
Bojan Zečević, London UK

1  2


Sekcija za prahistorijske željezne halke

Program:
Sekcija radi na evidentiranju lokacija željeznih halki širom BiH (sastav, veličina, fotografije, priče u narodu) i priprema prilog za objavljivanje u okviru izdavačke djelatnosti Fondacije. Na kraju knjige “Bosanska piramida Sunca” poseban je prilog o nekim lokacijama halki, koje su vrlo vrijedan artifakt daleke proslosti Bosne i Hercegovine i mogu poslužiti za datiranje piramide, na kojoj se takođe nalazila halka).

Koordinator:
Jovo Jovanović, dipl. ing., Sarajevo BiH

1  2

Sekcija za prahistoriju

Program:
Sekcija će polaziti od već potvrđenih novih naučnih činjenica:

1. Postojanja ljudskih zajednica na području Balkana u kontinuitetu od 27.000 godina, što je vec potvrđeno novom naučnom disciplinom - antropoloskom genetikom i  testiranjima DNK stanovnika na našem području;

2. Postojanja piramidalnog kompleksa u Visočkoj dolini (rezultati satellitskih i radarskih snimanja sa penetracijom tla koji su potvrdili piramidalnu kamenu strukturu, te rezultati geoloških istrživanja koji su utvrdili način gradnje i vrste megalita i ploča za gradnju). Pošto u ovom momentu nemamo opipljiv dokaz o graditeljima i starosti piramida, pretpostavimo da su građene u periodu izmedju 2.500 godina (pronađeni bakarni artifakti koji pripadaju "Ilirskim plemenima" na vrhu piramide) i 27.000 godina (pojava razumnog čovjeka u Bosni). S obzirom da oficijelna nauka  ovom periodu prilazi dosta neozbiljno, bilo bi dobro kada bi se u prilozima ove Sekcije pokušali osvijetliti moguće razvijene kulture u ovom periodu.

Kao produkt rada ove Sekcije očekujemo dva poglavlja u monografiji Fondacije koja će biti objavljena tokom 2006. godine. Radni naslov knjige je zasada "Bosanske piramide", a podnaslov "Prilozi za novu evropsku historiju".

Koordinator:
Ahmed Bosnić, autor i istraživač, BiH

  

Sekcija “Kazivanja mještana”

Program:
istraživačkim radom (intervjuima, posjetama lokacijama, analizom ranijih pisanih dokumenata) utvrditi mjesta gdje su mještani pronalazili kamene zidove, obrađene blokove breče, arhitektonske ploče pješčara, prolaze u Visočicu i Plješevicu, ulaze u podzemne tunele, ornamentalne blokove i sl."

Koordinatori:
dipl.ing. Goran Cakić, Visoko BiH


dipl.ing. Hido Nukić, Sarajevo BiH