"Nojeva arka", rezervoar pitke vode, i otapanje ledenika
Article mis en ligne le 25 august 2006

od Irna

U novoj rubrici koja se pojavila na stranici Fondacije "Iz mog ugla" nalazi se prvo "djelo" osobno od diplomiranog inženjera Gorana Čakića. Tekst je na bosanskom, i sumnjam da je ikada prevedeno na drugi jezik, ja ču pokušati da prenesem osnovnu bit.

Teks se zove "Kako je moglo nastati ovo što imamo i kako mi to gledamo danas, poslije 100 dana radova". Kao što naziv označava, radi se o određivanju o "predmeta piramidalnog
oblika" (gle, ne govori se više o piramidama ?) i o mogučem porijeklu tih "predmeta".

Gospodin Čakić navodi zatim boju : konstrukciju tih "objekata piramidalnog karaktera", koja se spontano formirala povodom pokušaja zaštite protiv "nadolazeće katastrofe". Izložimo ukratko oborive dokaze autora : Visočka dolina bila je nastanjena za vrijeme zadnje glacijalne ere, prije 20 000 godina. Katastrofa o kojoj se govori je jedna velika poplava doline povodom morske transgresije na kraju te ere ledenog doba. Pred tim povečanjem vode, stanovnici doline odlučili su da nadograde postojeće padine, koristeći kamenje koje su našli
na mjestu (ploče od pješčanog kamena sa Plješevice), i za dvije druge padine (Visočica i Buci-Zmaj) salijevajući na mjestu vještačke kamene blokove (miocenske breše
?) koristeći "cement tipa 450-580" (nalazi li se zidar u Sali ?). Mala preciznost : samo neki "odabrani" imali su pravo da pristupe toj "Nojevoj Arki", ostali stanovnici ostali su na mjestu (potopljeni, predpostavljam ?) ili su otputovali prema sjeveru.

Civilizacija koja je konstruisala te "arke" bila je potpuno napredana : ne samo da su poznavali kalendar, što im je omogučavalo da predvide vremenske promjene u kratkom terminu (?), znali su isto tako predvidjeti dugoročne klimatske promjene (uz pomoć kretanja nebeskih tijela) a posljedice nagibanja (inklinacije) Zemlje prema Suncu (pretpostavljam da se ovdje radi o sezonama, posljedice inklinacije rotacione zemljine osi o odnosu na ekliptiku ?). Poznavali su također nebeski Sjever i magnetni Sjever, čime se moglo zaključiti orijentacija Visočice prema nebeskom Sjeveru kao i o promjenama "magnetnih struja" i "pokretanja linija magnetne sile". Piramide su posebne koncepcije : ne samo da su koristile izuzetno otporne materijale (180 KiloPascals, kaže nam autor - ali odakle dolaze te brojke ? one koje je objavila Fondacija su iz kategorije 40 Mega Pascala...) ali još i to da su rasporedili te materijale kao prave "sendviče" gdje svaki sloj igra važnu ulogu (za drenažu, stabilnost itd.). Računajte da ima čak i propusnih slojeva, da bi omogučili
vodi da se vraća i izlazi iz te strukture !

Vratimo se poplavi : evo voda koja počinje da se penje, ali stanovnici doline su spremni : redovno iz godine u godinu, možda sa generacija na generacije, oni dodaju novi "sloj", uvijek pod nagibom od 5° prema unutrašnjosti ili osi padine, boreći se ponekad sa brzinom rasta vode. Evo dakle instalirane na platformi različite širine prema sezonama, jer je dobro poznato da nivo mora varira (malo dalje u tekstu objašnjava da se nivi vode povečava u jesen i proljeće), i uvijek spremni da dodaju novi sloj na brzinu ako bi nivo vode počeo rasti. Do kada ? i do kada su
"arke" dobile njihovu aktualnu veličinu, t.j. kaže autor, "Jedino što danas sa sigurnošću možemo tvrditi je da je dogradnja objekta završena kad je u dolini nivo vode opao za nekih 250 do 300m". Svjedočiti isto tako u tom vremenu o "prahistorijskim alkama" (od kojih je jedna pronađena u Visokom) služile su za privezivanje brodova koji su prevozili materijale za izgradnju "piramidalnih objekata" (vidjeti aneks knjige gosp.Osmanagića o tim prahistorijskim alkama).

Pređimo na poglavlje o starosti "predmeta" zasnovanom na debljini tla, čija starost doseže bez iznenađenja oko 10 do 12000 godina ; što govori našem autoru da nije više
potrebno da asrheolozi "gube vrijeme u traženju artefakata na osnovu kojih bi odredili starost objekata metodom C14" jer "geologija" ona sama daje elemente starosti. I vratimo se na "piramidu Sunca" gdje autor konstatira kako je izgrađena kao da su je htjeli obložiti sa "izolacijom"
sa vanjske strane. Šta se nalazilo oko Visočice ? slana voda. Šta je to dakle moglo "izolirati" unutarnje ? slatke vode. Slatku vodu je trebalo zaštititi od infiltriranja slane vode, ali isto tako, prema autoru, otapanje zagađenog leda kiselinama i pepelom erupcije "mega
vulkana" koja se desila prije 65 000 godina (?). Prelazim na prisustvo fluora, nekih "zagonetnih mirisa" pretpostavljeno prisustvo nafte, tu sam malo počela da gubim logičnu nit autora...

Autor zaključuje taj tekst precizirajući da se ne radi o potpunom izvještaju, nego o jednoj "sintezi razmišljanja" zasnovanoj na boravku na terenu i fragmentarnim podacima koje su do sada dobiveni. Uistinu, bilo bi možda bolje za kredibilitite Fondacije, da jedan takav tekst se
ne nalazi među "naučnim izvještajima". Neću se raširiti na ideji trenutno najmanje iznenađujućoj o narodu koji se mučio da bi izgradio kamene platforme da bi izbjegao
poplavu, u ravnici u oblasti planina ! Vratiću se na neke "pseudo-geološke" ideje koje sadrži ovaj tekst:

 Napomenimo najprije da autor manipulira u rječniku koji ga vidljivo nadilazi : "litolitski" za "Litološki" ; konfuzija između KPa (kiloPascal) i MPa (megaPascal) ; on skandira izvjestan broj "magičnih formula" bez sumnje namjenjenih iluziji da se radi o naučnom ("geološki rečeno", "geološki gledano", "transgresivni proces", "strukturno-tektonski" - tektonika je samo jedna grana strukturalne geologije).

 Ima kod njega, kao i u cjelini ne-neučne ekipe Fondacije, potpuno neshvačanje prirode sedimentnih stijena koje formiraju padine Visočkog regiona, vratiću se u sljedećem članku na geološke osnove regiona.

 Postoji tendencija pomalo svega pomješanog, npr. fenomen morske transgresije sa poplavama vezanim za
pucanje glacijalnih brana, post-glacijalno klimatsko zatopljavanje sa inklinacijom na zemljinu os, varijacije nivoa mora i sezonski porast vodostaja tokova vode nastale otapanjem snijega.

 Na kraju, njegov osnovni postulat (povečanje vode do 250-300 metar u Visočkoj dolini) je potpuno apsurdan. Precizirajmo malo stvari : Visočka regija je nastala na kraju prvog Tercijara (viši Miocen) a more nije više nikada prekrilo Visočku regiju već više miliona godina (posljedni slojevi bili su u jednom jezeru, i nije bilo tragova morskih sedimenata).

Istina je da svaki interglacijalni period dovodi ono što se zove transgresija (jedno uzvišenje više ili manje važno nivoa mora nastalo topljenjem kontinentalnih ledenjaci - inlandsis ili "ice-sheet") pračeno regresijom (snižavanje nivoa) tokom novog glacijalnog perioda ; međutim posljednja transgresija (nazvana flandrijskom) bila je oko 120 metara da bi dosegla aktualni nulti nivo, već od tada nije bilo regresija, t.j. već 20 000 godina, nije nikada bilo više nego što je
danas, a sigurno ne dovoljno da bi dostiglo Visoko koji je više od 400 metar visine.

U nekim rijetkim oblastima, gdje debljina inlandsisa je bila vrlo važna (Skandinavija), topljenje leda moglo je dovesti do laganog podizanja kontinenta ("isostatic adjustment"), i dakle relativno smanjenja mora, ali sigurno
ne u Bosni, koja nije nikada bila prekrivena sa debelim ledenjacima ! Jedna druga mogučnost iznenadne poplave postoji u regionima sa važnim ledenjacima : formiranje jedne brane "glacialno-morensko" (led i morena) povlači prisustvo uzvodnog jezera, a pucanje brane može voditi katastrofalno visokog vodostaja kao što imamo tragove na Aljasci ili Islandu npr. Ali, ovaj tip hipoteze (koji šta više ne odgovara opisu koji je napravio gosp. Čakić sa relativno laganim podizanjem vode) ne može se primijeniti u Bosni, koja sa maksimalno nekoliko stalnih kvartalnih ledenika na najvećem vrhu, nije absolutno u slučaju navedenih regija.

U kratko, kako kvalificirati ovaj tekst drugačije nego kao "delirij" nekoga kome bi bilo dobro da pogleda neke osnove geologije ?


Kako je moglo nastati ovo sto imamo - Goran Cakic
Téléchargé le 8 août 2006