"Piramida Sunca " - Visočica
Article mis en ligne le 8 septembar 2006

od Irna

Od kada su počela iskopavanja 14 aprila 2006 brdo Visočica, koje je Semir Osmanagić nazvao "Piramida Sunca", u centru je svake pažnje. Međutim, projekti Fondacije u to vrijeme pokazivali su samo interes za nju u 2006 god. (čak i u 2007, gdje su planirali samo nekoliko sondi na drugim piramidama).

Iskopavanja se vrše u početku paralelno na tri mjesta na sjeveroistoku Visočice, kao i na "ulaznom platou" (slično i na zapadnoj strani brda), da bi se malo po malo mjesta
iskopavanja povečavala, uglavnom na sjevernoj strani (na onoj koja je potpuno trougaona, i najčešće slikana), ali i na drugim stranama. Fondacija nije nikada objavila na svojoj stranici kartu lokaliteta iskopanih mjesta ; jedini dokument koji malo naliči na "plan" iskopavanja je ovaj niže, i on je nekompletan jer se tu ne nalaze izvjestan broj sondi koje su napravljene na južnoj i istočnoj strani.

Le seul "plan" des fouilles sur Visocica fourni par la Fondation
The only "map" of the excavations published by the Foundation

Jedini plan iskopavanja na Visočici koji je dala Fondacija

U nekoliko dana, iskopavanja na sjevernoj strani Visočice, otkrila su ploče konglomerata, više ili manje geometrijskog oblika.

Gospodin Osmanagić i Fondacija odmah su smatrali da se radi o "zidovima" piramida, međutim, može se primjetiti izvjesna nepreciznost vezana za njihovo porijeklo i način na koje su one mogle biti raspoređena na brdu ; ponekad njihovo prirodno porijeklo nije predstavljalo nikakvu sumnju, obrađivane su ljudskom rukom i transportirane već od "prvih bosanskih kamenoloma" (novosti od 16 aprila 2006 na bosanskoj stranici Fondacije) ; a ponekad, možda
zbog nedostatka tragova o tim famoznim kamenolomima, i poteškoča s transportom takvih ploča, podsječaju na "vještačke ploče" jedne vrsta betona, "materijala za
izgradnju" "izlijevanih na mjestu" : što će reči po jedanom članu Građevinskog Instituta iz Tuzle, ovaj tekst Fondacije ili ovaj (treba međutim primjetiti da izvješće koje je napisao taj Institut, koji je analiziran u tom članku, ne navodi nikakve "vještačke ploče"...).

Te ploče konglomerata pronađene su na svim sondama na sjevernoj i istočnoj strani Visočice, ali može se primjetiti uprkos velikoj raznolikosti u njihovom sastavu, (dijelovi ponekad potpuno uglasti, ponekad obli, različite veličine) kao i u njegovom nagibu. Niže, neki primjeri pokazuju raznolikost tih ploča, raznolikost koja bi bila izneneđujuća da se radi o vještačkom porijeklu :

Paralelno sa otkrićem tih ploča, iskopavanja koja su se vršila na "ulaznom platou" kao i na zapadnoj i istočnoj strani Visočice, daju potpuno različite rezultate : ovaj put se radi o pločama pješčenjaka, ponekad horizontalnim ili lagano nagnutim, ponekad sa izraženijim nagibom koji se približava pločama konglomerata, a koji se lomi na slojeve od nekoliko centimetara do nekih desetak centimetara debljine, između kojih se nalaze ponekad umetnuti slojevi
što jako sliči na lapor ili laporastu glinu.

Još se tu Fondacija požurila da vidi u tim slojevima pješčenjaka dodatni dokaz o postojanju piramida : u tom tekstu nam kažu npr : da je "ustanovljeno da kameni blokovi pješčara obrazuju nekoliko redova stepenica".

I ako bi Visočica bila piramida, složila bih se da se radi o najneobičnijoj ikada izgrađenoj piramidi ; na dvjema stranama piramide "stupnjevitim" formiranoj od pravilnih stepenica pješčara ; dvije druge strane sastavljene od ploča konglomerata nagetih u smjeru padine. Graditelji "piramide Sunca" neobično su si zakoplicirali život : nisu se zadovoljili korištenjem dvaju različitih tipova stijena, oni su rasporedili te stijene prema čitavoj skali mogučih nagiba... Za pitati se kako se svi ti komadi drže zajedno.

Otkrit će se i druge pojedinosti o toj "piramidi Sunca" ; najavljenoj sa velikim uskličnikom na Fondacijinoj stranici, otkriće brida Sjever-Istok izgleda da potvrđuje kao da se radi o piramidi :

Međutim, na istoj stranici taj "kut" pojavljuje se sa nagibom i različitom orjentacijom, do te mjere da se pitamo da li se doista radi o bridu piramide usmjerenom ka vrhu.

I doista, kopači prikazani na jednoj od fotografija, dokazuju nam, bar da se ne nalaze u akrobacijskoj poziciji, dotični brid zaista nije orijentiran u smjeru nagiba... Čudna je ona piramida čiji brid izgleda ne povezuje vrh sa bazom !

Upozorićemo da bi završili da su pristaše gosp. Osmanagića umnogostručili napore da pronađu zajedničke točke između "piramide Sunca" i drugih dokazanih piramida u
svijetu. Npr. kako je dobro poznato da su Egipćani koristili cement na bazi gipsa za njihove piramide, jasni
vezivni materijal pokazan na unutarnjim napuklinama pojedinih blokova odmah se pretvorio u vještački cement :

Ne samo što, kao što sam pokazala u ovom članku, rezultat analiza koje je Fondacija napravila na uzorcima tog "cementa" nije suviše uvjerljiv, (velika razlika u kemijskom sastavu od jednog do drugog uzorka) vjerojatno je, s obzirom na geologiju regiona i obilje karbonatnih
izvora, da se radi o jednostavnim spojevima kalcijevog karbonata, nataloženih potpuno prirodno u starim napuklinama stijene sa perkolacijskim vodama.

Na kraju, ako ima nešto što su mi visočka iskopavanja pokazala, to je da su prilično daleko od slike "piramide Sunca" koju je gosp. Osmanagić prikazao na početku godine :